Предговор
към Речник за правопис, правоговор и пунктуация

Димитър Попов, Кирил Симов, Светломира Видинска

Речникът за правоговор, правопис и пунктуация в основната си част е обсъден в Секцията за българска лексикология и лексикография на Института за български език с участието и на Секцията за съвременен български език.

Авторите благодарят на рецензентките Лилия Крумова-Цветкова и Маргарита Димитрова, на участниците в обсъждането и на всички, които с критичните си бележки и препоръки или с насърчително одобрение помогнаха за отстраняване на някои пропуски или слаби страни на речника и ни внушиха увереност във възможността за подобряване на неговото качество.

* * *

Благодарим на Фондация "Отворено общество" за предоставената техника, което направи възможно осъществяването на проекта.

Предговор

Уважаеми Читателю!

Предлагаме на вниманието ти този Речник за правоговор, правопис и пунктуация с надеждата, че с него сме осъществили замисъла си да създадем за твоя помощ един полезен, достатъчно пълен по обем, точен в определенията и сравнително лесно достъпен за работа справочник. Надяваме се, че той ще бъде добър съветник на всеки ученик, студент или преподавател във всекидневната им учебна работа, помощник в усилията на всички за решаване на немалкото и постоянно възникващи в процеса на устната и на писмената речева практика проблеми, свързани с верния изговор на думите и с тяхната правилна писмена форма, както и с правилата за употреба на препинателните знаци.

Съзнаваме, че и този речник има своите слаби страни, пропуски и дори грешки: някои от тях съвсем случайни, чисто технически; други - плод на авторова заблуда или резултат от съществуваща неустановеност в книжовноезиковата норма. И тъкмо поради това ние залагаме в най-висока степен на активността на читателя в процеса на търсене на верния отговор на възникващите пред него въпроси и на разумно-критичното му отношение към предложените в речника решения. Има неща - включително в този речник! - които човек осъществява лесно или получава почти наготово; има готови отговори, но има и такива, които се постигат с усилие и труд върху основата на определена предварителна подготовка. С пълното съзнание за качествата и особеностите на това помагало - не само като система от готови отговори, но и като сборник с богата информация и основа за самостоятелна работа, за разсъждения и изводи - ние ви обръщаме внимание, че то е предназначено за вас, любознателни и търсещи, можещи и знаещи хора, които искате и можете да научите повече. Предлагаме ви този справочник с вяра във вашата готовност за активна и критична работа с него и с убеденост във възможността да го използвате пълноценно за своя полза.

Работата с този речник не би трябвало да бъде прекалено сложна и непреодолимо трудна задача за никого, но в същото време не бива да се предполага и да се очаква, че тя може да бъде безпроблемно проста и лека за всеки. Старали сме се да не внасяме излишни усложнения, но и по никакъв начин не сме си позволили съзнателно да опростяваме проблемите, да заобикаляме и избягваме сложността на самата материя, която е обект на представяне и обяснение. Целта ни е да дадем в ръцете на читателя едно достатъчно надеждно помагало за сравнително бързо и безпогрешно намиране на правилния отговор на всеки състоятелен и сравнително точно формулиран въпрос из областта на правоговора, правописа или пунктуацията.

Внимателният, взискателен и настойчив читател - ученик, студент, преподавател или всеки друг, за когото правилната устна и писмена реч е професионално задължение или въпрос на лична амбиция и убеденост, - може да намери в този речник следната информация:

В Увода са представени основните и най-важни, необходими и достатъчни от гледна точка на целите и задачите на този речник понятия, правила и изключения, свързани с правилния изговор на думите в българския език, с тяхното вярно писмено представяне и с употребата на препинателните знаци в писмен текст.

Съдържанието на уводната част е организирано и изложено по азбучния ред на включените в нея теми и езикови единици - главно с цел да се осигури по-лесно и бързо намиране на отговора, решението на който и да е конкретен правоговорен, правописен или пунктуационен проблем. Но както и при всеки друг възможен начин за подреждане на материала, задължително условие и предпоставка за успешна работа с тази част на речника, за бързото и сигурно намиране на търсените отговори е предварителното достатъчно ясно и точно формулиране на възникналите въпроси. От тук произтича обективната необходимост и изискването към всеки, който се обръща за помощ към този справочник, да има сравнително добра езиково-граматична подготовка. А за нейното постигане може да допринесе и цялостното предварително запознаване с този Увод. Предварителното запознаване с уводната част е условие, без което по-нататъшната работа с речника не би била пълноценна и достатъчно ползотворна.

Втората част на този речник представлява Словник, който се състои от над 50000 заглавни думи, подредени в азбучен ред. Всички думи са представени в своята основна (речникова) форма и с бележка за принадлежността им към съответната част на речта (лексико-граматичен клас). Всяка лексикална единица от изменяемите части на речта е съпроводена и от буквено-цифров показател (индекс), който отпраща към третата част (Словоизменението) и уточнява мястото в него на модела, образеца, по който тя се изменя, по който образува граматичните си форми. В отделни, твърде редки случаи някои думи са придружени с кратко определение, чиято цел е да посочи при какви смислови условия, в какво значение дадената форма е вярна.

Третата част - Словоизменението в таблици и образци - съдържа пълно описание на парадигмите (моделите, образците), по които се изменят включените в словника глаголи, съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена и местоимения. В тази част на речника читателят може да намери подробна правоговорна, правописна и словоизменителна информация за всички думи от изменяемите части на речта. Конкретни пояснения и упътване за начина на работа с тази част на речника и извличане на търсената информация са включени в съответните дялове за изменяемите части на речта.

Авторите

* Автор на Увода - Правоговор, правопис и пунктуация (Основни понятия, правила и изключения в азбучен ред), и на езиковедската страна от останалата част на речника е Д. Попов. Програмното осигуряване на компютърната обработка на лексикалния материл и систематизацията на словоизменителните образци са осъществени от К. Симов.

** Пунктуацията на някои от използваните за илюстрация в уводната част текстове, главно от художествената литература, е променена в съответствие с изискванията на утвърдените правила.

Основни източници:

Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно издание. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". С., 1995.

П. Пашов, Хр. Първев. Правоговорен речник на българския език. Издателство "Наука и изкуство". С., 1975.

Речник на българския език (незавършен), т. 1-8. Издание на Българската академия на науките. С., 1977-1995.

Речник на съвременния български книжовен език. Том 1–3. Издание на Българската академия на науките. С., 1955-1959.

Л. Андрейчин и др. Български тълковен речник. IV издание, допълнено и преработено от Д. Попов. Издателство "Наука и изкуство". С., 1994.

Граматика на съвременния български книжовен език. Том 1-3. Издание на Българската академия на науките. С., 1982-1983.

П. Пашов. Практическа българска граматика. Второ допълнено издание. Издателство "Просвета". С., 1994.

Р. Ницолова. Съвременна българска пунктуация. ДИ "Народна просвета". С., 1989.

Б. Кръстев. Морфологията на българския език в 187 типови таблици. Издателство "Наука и изкуство". С., 1984.

Б. Кръстев. Граматика за всички. Популярно описание на българския език. Издателство "Наука и изкуство". С., 1994.

К. Цанков. Езикова култура. ИК "Знак'94". В. Търново, 1994.

Ел. Георгиева, Б. Георгиев. Правописни упътвания за малки и големи. С., 1995.

Помагало по български правопис и пунктуация. Съставили Р. Ницолова и В. Радева. Издателство "Наука и изкуство". С., 1980.

Л. Крумова, М. Чоролеева. Речник на съкращенията в българския език. Издателство "Наука и изкуство". С., 1983.

Правоговор, правопис и пунктуация
(Основни понятия, правила и изключения в азбучен ред)

Приложения

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image