Наклонена черта

Наклонена черта (/) се използва в следните случаи:

1. При цитиране на мерена, стихотворна реч - за означаване на границата между отделните стихове, когато те са разположени на един ред непосредствено един след друг.

2. За свързване в единство на противоположни или алтернативни единици, напр.: Ако ударението не пада върху променливото я/е, тогава винаги, без никакви изключения гласната се прегласява. (П. Пашов) По чисто формален признак - наличието или липса на възвратен елемент се/си - дели глаголите на обикновени и възвратни Л. Андрейчин. (К. Цанков)

3. За изразяване на идеята за количествено съотношение, която в устната реч се предава с предлозите в, за, на, напр.: м/сек (метра в секунда), лв./кг (лева за килограм), л/м² (литра на квадратен метър) и под.

4. При някои видове съкращения, напр. в/у (върху), с/ка (сметка) и под.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image