Ятов преглас

Ятовият преглас е един от основните проблеми на българския правоговор. С този термин се означава редуването на гласна /а/ след мека съгласна (правописно я), по произход от старобългарската ятова гласна, с /е/. По-подробно за правоговорните и правописни особености във връзка с ятовия преглас вж. променливо я.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image