Причастия

Причастията - сегашно деятелно, минало св. деятелно, минало несв. деятелно и минало страдателно - са хибридни, глаголно-именни форми (с признаци на глагол и на прилагателно име едновременно), означаващи действие, което се приписва на предмет или на лице като възникнал или съществуващ във времето негов признак. Някои правоговорни и правописни особености на причастията са посочени на друго място тук както следва:

а) за сег. деят. прич. вж. променливо я [4.2]; слято, полуслято и разделно писане [1.6];

б) за мин. св. деят. прич. вж. редуване [1.3]; променливо я [4; 4.3]; слято, полуслято и разделно писане [1.6];

в) за мин. несв. деят. прич. вж. променливо я [4; 4.1]; слято, полуслято и разделно писане [3.1];

г) за мин. страд. прич. вж. променливо я [4]; слято, полуслято и разделно писане [1.6].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image