Нарицателни имена

Нарицателни се наричат съществителните имена (вж. там), които назовават, означават "класове обекти или всеки един обект от съответния клас" (ГСБКЕ, т. 2, 43), напр. кн|ига, уч|ебник, уч|илище; планин|а, връх, мор|е; дърв|о, дъб, |ябълка; лъв, лъв|ица, жив|отно; чов|ек, жен|а, дет|е; учит|ел, уч|ителка; см|елост, р|адост, красот|а; ч|етене, п|исане, игр|а, игр|аене и пр.

Нарицателните имена се пишат с малка буква, за разлика от собствените имена (вж. там).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image