Обеззвучаване

Обеззвучаването на звучните шумови съгласни в краесловие или пред беззвучна съгласна, напр. в думи като град /грат/, градски /гратски/, бог /бок/, клуб /клуп/, коз /кос/, рог /рок/, род /рот/, родствен /ротствен/ и под., често става причина за правописни грешки, които са плод на немара или са белег за слаба езикова грамотност.

Не бива да се забравя например, че макар винаги да произнасяме само /куп/ (с беззвучна съгласна на края), при писане (по силата на морфологичния принцип, основен принцип на българския правопис) трябва да правим разлика между куб и куп - разлика, която ясно изпъква в останалите форми на тези думи: куб, к|убът, к|убове 'геометрично тяло' или куп, к|упът, к|упове 'натрупани много неща или голямо количество от нещо на едно място'.

Същото се отнася за твърде голям брой думи, при които съществува опасност от правописни грешки поради обеззвучаване на съгласните. Произнася се напр. /грат, гратски/ (с /т/), но се пише град, градски, защото морфологичният принцип на българския правопис изисква кореновата морфема град- да се пише във всички случаи еднакво, с крайна съгласна д, която личи в другите форми на същата дума или в сродни думи, като градът, градове, грядя, градина и пр.; произнася се /младеш, младешки, младешта/ - с беззвучна съгласна /ш/, но се пише с ж, което личи в изговора на формите младежът, младежите; изговаря се /рот, ротствен/, но се пише род, родствен (с д/), защото така е в р|оден и род|ен, род|я, род|ина, род|ител и др.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image