като /съюз/

1. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения (за начин, време, условие или причина), които се отделят от главното изречение със запетая:

1.1. Когато подчиненото изречение е след главното, запетаята се пише пред съюза, който стои в началото на подчиненото изречение, напр.: Колчо заслиза опипом, като чукаше с тоягата си по стъпалата на стълбата. (Ив. Вазов);

1.2. Когато подчиненото изречение е пред главното, запетаята се пише в края на подчиненото, напр.: Като чу гласа му, момичето се обърна. (Й. Йовков);

2. Въвежда обособени - вметнати или присъединени - изречения, които се отделят или се ограждат със запетаи или с тирета, напр.: Уговорихме се, че всеки ден, като се започне от утре, той ще идва да му помагам по математика. Днес всички ученици - като не се броят неколцината отличници - са дошли без домашна работа.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image