Приложение № 4: Автобиография

Промените в живота на обществото през последните години наложиха нов стил и в начина, по който се пише една автобиография - "кратко съчинение, в което човек описва собствения си живот". Това определение е точно по отношение на традиционния тип автобиография. Той не е престанал да бъде актуален, но в определени случаи се измества от един нов вид - подчертано делови и строго регламентиран по форма. В него човек представя данни за образованието си и за досегашния си професионален опит, главно при кандидатстване за (нова) работа. Двата вида автобиография могат да бъдат илюстрирани със следните образци:

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

на Виолета Петрова Николова

Родена съм на 11. 11. 1951 год. в гр. Петрич в семейството на учители. Средното си образование завърших в родния си град, а висше - в Софийския университет "Св. Климент Охридски" по специалността педагогика. Дипломирах се през 1972 год. и до 1975 год. работих като психолог в Лабораторията по физиология и психология на труда към ХЕИ - София-град. Работата ми беше свързана с провеждане на психофизиологични проучвания върху условията на труда и последиците от него при работещи в различни трудови среди.

От 1976 до 1979 год. бях редовна аспирантка в Института по общи проблеми на възпитанието, гр. Москва. Защитих кандидатска дисертация на тема из областта на сексуалното възпитание на подрастващите. Проучвала съм социалните проблеми на младите хора, свързани със семейната среда и взаимоотношенията между тях в училището. Обект на изследването ми бяха възпитаниците на няколко трудово-възпитателни учреждения в нашата страна. През следващите две години преподавах в Института за усъвършенстване на учители и ръководни кадри и наред с пряката си преподавателска работа оказвах методическа помощ в работата с деца в домовете за деца и юноши, в социални центрове, в педагогически стаи към МВР и др.

От 1983 год. работя като асистент в Катедрата по социална медицина към Медицинския университет. Чета лекции по "Медицинска етика" и участвам в курсовете за следдипломна педагогическа квалификация на преподаватели от медицинските институти в София и страната. Работя и по проект на програмата ФАР.

Заинтересована съм от работа във Вашата фондация като експерт. Убедена съм, че притежавам необходимите за това академични познания и практическа подготовка в областта на образованието, здравеопазването, социалните грижи и под.

22 март 1997 год. Подпис: .............

*******************************************************************

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Име: Иван Петров Стоянов

Адрес: София - 1113, ул. Галичица № 124

Телефон:  дом. (02) 926 629, служ. 296 692

Дата на раждане: 10 април 1962

Националност: българин

Семейно положение: неженен

Образование и квалификация: 

1975-1979 Природо-математическа гимназия, профил математика, с изучаване на английски език

1982-1987 ВМЕИ "Ленин" - София

1988-1989 Машиннотехнологичен факултет

1989-1992 Технология на машиностроенето

1991 Висша школа за следдипломна квалификация по "Патентно дело" - София

март-април 1992 Редовна аспирантура и работа по дисертация в областта на маркетинговата стратегия

май-юли 1992  Курс по маркетинг и международен бизнес, организиран от СУ "Св. Климент Охридски"

1993 Курс по Европейска патентна система

1994-1997 Участие в Програма за развитие на консултантски умения в рамките на програма ФАР

Следдипломен курс по Основи на европейската интеграция; курс за оценители на права върху интелектуална и индустриална собственост, организиран от Агенцията за приватизация; курс за обучение на патентни представители в областта на индустриалната собственост

Оценител на интелектуална собственост

Езици:

руски - отлично

английски - добре

френски - задоволително

София, септември 1997 год. Подпис: ..................

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image