-алня, -арня, -илня

Образуваните с тези наставки съществителни имена от ж. род за означаване на 'място, където се извършва някакво действие' понякога погрешно се изговарят и пишат с твърда съгласна пред окончанието (правописно а вм. я), напр. *занимална, *къпална, *пекарна, *перална, *пушилна вместо правилните занималня, къпалня, пекарня, пералня, пушилня, спалня, сушилня, читалня и пр. Причина за това може да бъде аналогията с подобни имена, образувани чрез субстантивация на съответните прилагателни: апаратен - апаратна, пожарен - пожарна, леярен - леярна. В по-редки случаи се среща и обратната грешка - когато съществителни като розоварна (образувано от прилагателното розоварен) се изговарят и пишат по модела на имената, образувани с посочените наставки: *розоварня (подобно на пекарня). Очевидно не случайно понякога липсва единство в препоръките дори на безспорно авторитени справочници, като напр. за ле|ярна (или *ле|ярня).

EU Context and Financial Support

Image
Image
Image