И и

И и И и - деветата буква от българската азбука, именувана 'и' (за названията на буквите и употребата им като съществителни имена от ср. род вж. буква). С буквата и в българското писмо се бележи звукът, фонемата /и/, напр. книги, риби, дни, мои. Във връзка със заместването на гласна /и/ с /й/ (като окончание за мн. ч. при някои съществителни имена и местоимения) вж. редукция [7.1].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image