Идеографска (йероглифна) функция

Идеографска (йероглифна) функция на препинателните знаци наричаме употребата им не за отразяване на синтактичната структура или интонационната характеристика на речта, а в качеството им на идеограми (йероглифи) - условни знаци на определени идеи (значения), на определени смислови отношения, подобно на знаците за събиране, изваждане, делене, умножаване. Идеографска (йероглифна) е функцията на препинателния знак в следните случаи:

1. Когато точката е употребена след арабска цифра за означаване, че тя (цифрата) е представител на редно числително име, напр.: 1. лице = 'първо лице'; 7. клас = 'седми клас';

2. Когато двоеточието е употребено между цифри за означаване съотношение между числа като израз на резултат от състезание, напр.: Мачът завърши при резултат 2 : 1;

3. Когато запетаята е употребена със значение на десетичен знак (1,2 = 'едно цяло и две десети') или когато с нея се разделят цифрите, означаващи часове, минути и секунди, напр.: 1,15,30 ч. = 'един час|а, петнайсет минути и десет секунди';

4. Когато тирето изпълнява функция на знак за отношение между букви, думи или цифри, близка до функцията му да замества пропуснати или подразбиращи се думи или изрази в свързан текст, напр.: Влакът София – Варна се движи с 2-3 минути закъснение.

Забел.: В съвременната писмена практика (печатна и ръкописна) твърде силно са разколебани някои от правилата за диференцирана употреба на тире и дефис (голямо и малко тире) в случаи като този, поради което едва ли може да се очаква последователно спазване на препоръката при приблизително означаване на количество да се пише тире тогава, когато числата са означени с цифри, и дефис - когато са изписани с думи, напр.: Това ще ни отнеме не повече от 2–3 минути. _ Това ще ни отнеме не повече от две-три минути.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image