Неглаголен предикатив

Неглаголен предикатив се наричат такива думи (категория думи), които имат общи черти както с глаголите, така и с имената и наречията. Такива са напр. яд (ме) е, страх (ме) е, вярно е, зле съм и под. (вж. по-подробно в третата част, Словоизменение, стр. ....).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image