Приложение № 5: Индекс и употребата му в научни съчинения

С цялостното си оформление и с богатото си съдържание това списание в продължение на повече от петнайсет години допринася да се създаде сред широките културни кръгове у нас обществено чувство за необходимост от висока езикова култура, която органично включва книжовното произношение, както и изобщо правоговора.*

По отношение на изясняването на явлението дублетност и определянето на дублетните форми специалистите са единодушни1. Различията възникват, когато се наложи да се очертае кръгът на случаите, при които може да се говори за дублетност и дублетни форми.

Логико-граматичен характер има дефиницията на Л. Андрейчин: "Изречение наричаме съчетание от думи, което изразява известна мисъл."2 Тази дефиниция е традиционна. Недостатъкът |и се състои в това, че тя изключва еднословните изречения.

До началото на ХIХ в. езикът на новата българска литература е бил под силното влияние на така наречия черковнославянски език3. Така например езикът на Паисиевата история е своеобразна смесица от новобългарска народна реч (западно наречие) и черковнославянски елементи.

_________

* Списание "Родна реч" спира да излиза през войната (1943) заради бомбардировките над София.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 1. Фонетика. С., 1982; Речник на съвремения български книжовен език. С., 1955-1959.

Л. Андрейчин. Основна българска граматика. С., 1944, с. 421.

3 Черковнославянският език е старобългарски език, изменен главно във фонетично отношение под влияние на руския език.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image