Косвен въпрос

Косвен въпрос се нарича всеки въпрос, предаден под формата на непряка реч: въпросително по форма подчинено изречение, което се свързва с главното чрез въпросителните местоимения, наречия и частици кой, какъв, чий, къде, кога, как, колко, защо, дали, ли и др. Пред тези местоимения, наречия и частици, които свързват въпросителното подчинено допълн. изречение с главното, не се пише запетая, освен в случаите, когато подчиненото изречение е преди главното.

Срв.: Ученикът никога не може да знае кога ще го изпитат. _ Кога ще го изпитат, ученикът не може да знае- Кажи сега какво друго прави освен да разплакваш момичетата? - запита той весело. (Л. Дилов)

Забел.: Прието е, че когато въпросителните по форма подчинени изречения са определителни по функция и поясняват показателното местоимение това или съществително име в главното изречение, пред подчиненото изречение може (но не е задължително!) да се пише запетая: 

  • Събитията започнаха с това, как въобще нямах представа какво следва след това "та". (Д. Цончев) 
  • В зависимост от това, как е оформена чуждата реч граматически и интонационно, различаваме пряка, непряка и полупряка реч. (П. Пашов) 
  • Тук се поставя преди всичко въпросът, какво е мия се: синтактична конструкция или морфологична форма? (сп. Бълг. ез.)

Вж. също запетая [3.6.2].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image