Точки и подточки

Точки и подточки. Във връзка с начините за организиране на текста в точки и подточки с оглед на по-голяма системност и прегледност на изложението вж. рубрика.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image