Съгласуване

Съгласуването е подчинителна синтактична връзка, при която формата на зависимата (подчинената) част се определя от рода, числото или лицето на главната дума в словосъчетанието.

Съгласуват се прилагателните имена и някои местоимения и причастия със съществителните, които определят: 

 • добър мъж, 
 • добра жена, 
 • добро дете, 
 • добри хора; 
 • мой учебник, 
 • моя книга, 
 • мое съчинение, 
 • мои тетрадки; 
 • мислещ човек, 
 • пишеща машина, 
 • четящо устройство, 
 • мислещи хора и т. н.

В рамките на изречението сказуемото се съгласува по лице и число (в определени случаи и по род) с подлога: 

 • Аз чета вестник;
 • Човекът четеше някаква книга;
 • Децата четат приказки;
 • Той не е научил урока си;
 • Тя не беше написала домашната си работа;
 • Те не са се подготвили.

Твърде честа правоговорно-правописна грешка е свързана с неправилната употреба на форма за единствено вместо множествено число на миналото св. деят. причастие в рамките на формата за мн. число за израз на учтивост, когато се казва напр. Господине, вие сте дошъл тъкмо навреме или Госпожо, вие сте дошла тъкмо навреме вместо правилното Господине (госпожо), вие сте дошли тъкмо навреме. В случая е задължително съгласуването на сказуемото с подлога по число - вие изисква употреба на сложна глаголна форма в мн. число.

Трябва обаче да се прави разлика между сложна глаголна форма (напр. във вие сте дошли) и съставно именно сказуемо (във вие сте добър човек, вие сте добра жена, вие сте добри хора). В първия случай сложната глаголна форма сте дошли се съгласува по число с подлога на изречението вие, докато във втория случай именната част на сказеумото (добър човек, добра жена, добри хора) е съдържателно обусловена, не зависи от множественото число на подлога (местоимението вие), а се съгласува по смисъл с рода и числото на името, употребено в ролята на обръщение. В съпоставката между двете е ключът за правилната употреба в изрази като Господине, вие сте добре дошъл в нашия дом; Госпожо, вие сте добре дошла в нашия дом; Господа, вие сте добре дошли в нашия дом. В този случай съчетанията добре дошъл, добре дошла, добре дошли са именна част на сказуемото, а не част от сложна глаголна форма.

Забел.: За някои по-особени случаи на съгласуване вж. също: числителни имена [7]; еднородни части на изречението [Забел.: 1.3.1].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image