Приложение № 2: Молба, Заявление

До Директора

на 105-то основно училище

"Иван Вазов",

Тук

М О Л Б А

от Иван Петров Стоянов,

ул. "Ап. Карамитев" № 1,

блок 12, вх. А, ап. 11,

жк "Дианабад", София - 1172

 

Уважаема г-жо Директор,

Моля Ви синът ми Петър Иванов Петров, роден на 11 май 1991 година, да бъде приет за ученик в първи клас на ръководеното от Вас училище.

Прилагам: 1. Акт за раждане

2. Медицинско свидетелство

София,

22 август 1998 г.                                                       С уважение:.............

*****************************************************************

До Директора

на Фондация "Развитие на гражданското общество",

София

З А Я В Л Е Н И Е

от Кирил Петров Драганов

жк "Дианабад", блок 18-Б, вход А, ап. 21,

1172 - София

Уважаеми господин Директор,

С настоящото заявявам желанието си за участие в обявения от Вас национален конкурс за набиране на експерти за оценка на проекти на неправителствени организации по програмите на Фондацията.

София, 12 септември 1997 г. С уважение: .................

(Кирил Драганов)

*****************************************************************

До Президента

на Република България

г-н Петър Стоянов

Уважаеми господин Президент,

В качеството си на Секретар на Речника на българския език се обръщам към Вас с молба за съдействие в осъществяването на тази основна задача на Института за български език, лелеяна мечта и цел на нашите просветители и будители, неотделима съставна част от културата и културното развитие на българския народ.

С пълна увереност, че Вие, господин Президент, не се нуждаете от убеждаване за високата нацонална значимост на тази българистична задача, прилагам описание на историята и перспективите за изработване и издаване на Речника.

Надявам се, че ще направите всичко, което зависи от Вас, за да бъде доведено до успешен завършек това уникално за родния ни език дело.

София, 11 май 1997 г. С уважение: ..................

(н. с. Сабина Павлова, Секретар на РБЕ)

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image