-ирам/-изирам

Отличителна черта на чуждите глаголи, образувани с наставка -ирам/-изирам (като абонирам, блокирам, групирам, идеализирам, конкретизирам, констатирам, регулирам, телефонирам и под.), е тяхната двувидовост - качеството им да се употребяват и като глаголи от свършен вид, и като глаголи от несвършен вид, без да се изменят по форма, напр.: Тази машина непрекъснато блокира. _ Машината току-що блокира отново. От нормативна гледна точка е необходимо да се знае следното:

1. Важна правоговорна особеност на тези глаголи е нормативната забрана за преместване на ударението върху последната сричка на формата им за мин. св. време, напр. правилно е да се произнася абон|ирах, но не *абонир|ахблок|ирах, а не *блокир|ах, и т. н.

2. Съществува тенденция (но без достатъчно и ясно дефинирани критерии) и този тип глаголи да се подчинят на общото за българския език видово противопоставяне - чрез образуване на представъчни свършени глаголи, от които пък с наставка -вам се образуват вторични несвършени, напр. блокирам - разблокирам - разблокирвам. Образуването на несвършени глаголи с наставка се разпростира и върху безпредставъчните двувидови глаголи, но такива форми - като напр. блокирвам, бомбардирвам, демонтирвам, експлодирвам, конкретизирвам и пр. - по правило се отхвърлят от нормата на книжовния език. В ПР'95 е призната нормативността само на формите замаскирвам, издекламирвам, прекопирвам, урегулирвам (което носи твърде случаен характер).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image