–увам:

–увам: С глаголите, образувани с наставка -увам (-ствувам) са свързани следните правоговорни и правописни проблеми:

1. Груба правоговорна грешка е преместването на ударението върху гласната /у/ от наставката при глаголи като д|ействувам, изп|олзувам, ком|андувам, прис|ъствувам, ч|увствувам и под. Изговор действ|увам, използ|увам и под. е недопустим.

2. Досегашната тенденция към изпускане при изговор на съставката -ву- (-у-) от неударената наставка -(ств)увам при глаголи като горните се е превърнала в правоговорна и правописна норма: глаголите със съкратена наставка (д|ействам, изп|олзвам, ком|андвам, прис|ъствам, ч|увствам и под.) се утвърждават като по-перспективни дублетни форми наред с подчертано книжните и вече леко архаични д|ействувам, изп|олзувам, ком|андувам, прис|ъствувам, ч|увствувам и под.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image