Фонема

Фонема се нарича всяка от най-малките единици на звуковата система на даден език, изпълняващи дистинктивна (различителна) функция: да разграничават една дума или форма от друга дума или форма, напр.: дам - дом - дим; там - том - тим; плат - плет- плот - плът; дам - там - нам; дом - том - ром - сом; дал - дялтам - тям.

В съвременния български език има 6 гласни фонеми - /а, ъ, о, у, е, и/ и 39 съгласни фонеми - /б, б', в, в', г, г', д, д', ж, з, з', й, к, к', л, л', м, м', н, н', п, п', р, р', с, с', т, т', ф, ф', х, х', ц, ц', ч, ш, дж, дз, дз'/.

Фонеми и тяхното буквено означаване:

===============================================================

фонема - буквен знак - п р и м е р и

_______________________________________________________________

а а, я баба, мама, вяра /в'ара/, казвам, сега

ъ ъ, а, я ъгъл, дъб|а /дъбъ/, ред|я /ред'ъ/, ден|ят

о о огън, човек, много, лош, сто, ох

у у, ю д|ума, душ|а, луд, ур|а, бюр|о /б'ур|о/

е е ден, беден, пет, вече, ех

и и дим, име, мил, три, питам

б б бал, бурен, любов, бъдеще

б' б (+ я, ю, ь) бял /б'ал/, бюро /б'уро/, Бьол /б'ол/

в в вар, вода, глава, вина, вълна, рандеву

в' в (+ я, ю, ь) вяра /в'ара/, готвя /готв'ъ/, рев|ю

г г глава, гол, гълтам, гукам, раг|у

г' г (+ я, ю, ь) гьол, гюл

д д давам, дом, дума, дъно, сряда, редат

д' д (+ я, ю, ь) дявам, дюля, редя, Дьорд

ж ж жаба, жена, живот, лежа /леж|ъ/, ножът

з з заден, зет, зид, боза, гриз|ат /гризът/

з' з (+ я, ю, ь) зяпам, глезя /глез'ъ/, Зюсмут

й й (ю, я) йод, Йордан, йезуит, май, юни /йуни/

к к кал, кон, балкон, човек, кино, леке

к' к (+ я, ю, ь) кяр, екю, кьорав, Кьолн

л л кол|а, лава, луд, лък, лук, балон

л' л (+ я, ю, ь) моля /мол'ъ/, лют, льос, пльосвам

м м мама, мома, молба, муле, мъх, мир, Рим

м' м (+ я, ю, ь) мяра /м'ара/, гърм|я /гърм'ъ/, Мьолер

н н нула, луна, нов, Нил, планина, конец

н' н (+ я, ю, ь) няма /н'ама/, Ганьо, Нютон, цен|я /цен'ъ/

п п лупа, поле, пуле, пън, пиша

п' п (+ я, ю, ь) л|упя /луп'ъ/, пюре, леп|я /леп'ъ/, Пьотр

р р гора, река, риба, ръка, род, руда

р' р (+ я, ю, ь) гор|я /гор'ъ/, ряпа, Рьорих, трюм /тр'ум/

с с сол, коса, сила, село, сън, суша

с' с (+ я, ю, ь) сяра, вис|я /вис'ъ/, сюрия, Косьо

т т том, мит, тип, таван, тук, тъкмо

т' т (+ я, ю, ь) лет|я /лет'ъ/, конфитюр, Петьо

ф ф фабрика, кофа, кафе, фурми, фъртуна

ф' ф (+ я, ю, ь) л|афя /лаф'ъ/, фюфюкам, шофьор

х х леха, хоро, хижа, хурка, хъркам

х' х (+ я, ю, ь) Хьолдерлин, Хюстън

ц ц цаца, лице, цъфтя, цокъл, куцукам

ц' ц (+ я, ю, ь) цял, цяр, Цюрих

ч ч чаша, чета, мълч|а /мълчъ/, чук, реч

ш ш шапка, шепа, реш|а /решъ/, шум, шип

дж дж джоб, Добруджа, Джон, джаул

дз дз дзънкам

дз' дз (+ я, ю, ь) |Ядзя (полско собствено име)

==============================================================

Забел.: Не се признава съществуването на меки съгласни фонеми /ж', ч', ш', дж'/. Изговор на тези меки съгласни звукове се допуска при предаването на чужди собствени имена в българския език.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image