Обособяване

Обособяването представлява смислово и интонационно (чрез повишаване на гласа и с пауза) отделяне, изтъкване на второстепенните части (главно определения, обстоятелствени пояснения и приложения), чрез което те получават определена синтактична самостоятелност в изречението и се подчертава, изтъква се значението им, придава се известна експресивност на израза. По функция и по интонационната си характеристика обособените части са близки до подчинените изречения. В писмена реч обособяването се означава с препинателни знаци - обособените части се отделят или се ограждат със запетаи и по-рядко с тирета, напр.: 

 • Стреснати от появата на новия учител, учениците седяха кротко по местата си. 
 • Господин Петров, новият учител по физика, е един изключително интересен човек.
 • В училище най-малко го затрудняваха онези предмети, като химия и физика, които за мнозина бяха кошмарни. 
 • На другия бряг на реката, точно под високото дърво, се открояваше фигурата на висок мъж. 
 • А мене, мокър и премръзнал, веднага ме сложиха до печката да се затопля.

Други примери: 

 • Наредена в походна колона, дружината, отрупана с раници, оръжия и китки цветя, излизаше от двора с песни. (К. Константинов) 
 • Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. (Ел. Пелин) 
 • Изплашени, прежълтели като смин, те едва се крепяха върху седлата на конете си. (Й. Йовков)
 • Децата - момченца и момиченца - бяха малки, предимно в предучилищна възраст. (П. Вежинов) 
 • Бащата на Гаржев, шейсет и пет годишен старец, страстно обичаше да се бърка в готварските работи. (Ем. Станев) 
 • Ясни по меката пръст, дирите бяха подобни на кучешки. (Д. Цончев) 
 • Момчето си отиде в селото рано, още преди залез. (Д. Цончев) 
 • Твърде млад вкопчен в жестока схватка със страданието и смъртта, Пенчо отрано е култивирал <...> и чувство за смъртта. (Св. Игов) 
 • Бе започнал третият час, по психология, в който щяха да го изпитват. (Д. Кирков)

Забел.: 1. Обстоятелствено пояснение, което уточнява, конкретизира друго, предходно обстоятелствено пояснение, обикновено (но не винаги) се обособява. Любопитен пример за това предлага следното изречение от Й. Йовков (използвано от някои автори за илюстрация на обособено обстоятелствено пояснение): Веднъж, надвечер, Божура и майка |и се връщаха от гората. В друго издание на този разказ обаче същото изречение е оформено без обособяване на обстоятелственото пояснение: Веднъж надвечер Божура и майка |и се връщаха от гората.

Други примери: На още двеста-триста метра по-нататък, близо до пътя, чакаше колата на научния сътрудник. (Д. Цончев).

Адекватното пунктуационно отразяване на обособяването - ограждането на обособеното обстоятелствено пояснение от двете страни със запетая, е задължително условие за вярното писмено представяне на речта. В следващото изречение, например, липсата на заграждаща запетая след пояснението по мъжки неоснователно, погрешно го отнася към прилагателното черните, макар че то по смисъл е обособено обстоятелствено пояснение, уточняващо съдържанието на предходното обстоятелствено пояснение за начин: И майорът стисна сериозно, по мъжки черните от машинното масло пръсти на момчето. (Л. Дилов)

2. Обособяват се сравнителните конструкции с като в случаите, когато изразяват причинно-следствени отношения и се доближават до съответните подчинени изречения, напр.: Той, като добър съсед, идеше да поразговори и успокои бай Марка. (Ив. Вазов) Срв.: Той като човек е сериозен, като лекар - съвестен. (Ив. Вазов)

3. Трябва да се прави разлика между:

а) употребата на предлог като в изрази за сравнение, при които обособяването не е задължително, срв.: 

 • Сушата като невидима дяволска птица пъдеше с огнените си криле всяко облаче от кръгозора. (Ив. Вазов)
 • Яребиците я виждаха как долита сутрин рано, като страж, бързащ да заеме своя пост. (Ем. Станев),

и б) употребата на като за въвеждане на уточняващо приложение, което има характер на изброяване, обособява се и се огражда със запетаи, когато определяемото има и друго, съгласувано определение, напр.: 

 • Такива традиционно трудни предмети, като химия, физика и математика, него не го смущаваха. 
 • На това обстоятелство се дължат и известни морални качества у жителите в поменатите местности, като храброст, вироглавщина. (Ив. Вазов)

4. Не е задължително обособяването на обстоятелствените пояснения и допълненията с предлог вместо, въпреки, за разлика от, освен, наред с, независимо от, с изключение на и под. Срв.: 

Въпреки неуспеха аз съм доволен. _ Въпреки неуспеха, аз съм доволен. _ Аз, въпреки неуспеха, съм доволен. _ Аз съм доволен въпреки неуспеха. 

В някои случаи обаче произносителното обособяване (и неговото писмено отразяване) е по-скоро задължително, напр. в следното изречение, където двете имена са отделени в устната реч с пауза, която би трябвало да бъде отбелязана със запетая: За разлика от първата родена по този начин овца Доли Поли има човешки ген. (Из печата)

Други примери: 

 • Едва ли други хора на света, освен двамата до него, край масата, знаеха толкова точно и добре кога този бъдещ архитект е доволен от своите думи. (Д. Цончев) 
 • От тая страна на вагона няма нищо за гледане освен вода и небе. (Б. Райнов) 
 • Лелята бе поласкана и освен снимките |и предостави още няколко папки с бележки и писма. (Ив. Петров) 
 • В момента на убийството тук сте седели всички с изключение на доктор Беровски. (А. Гуляшки) 
 • В тоя град конгресът на ветровете за разлика от симпозиума на социолозите е целогодишен. (Б. Райнов) 
 • За разлика от своето "мамино детенце" бъдещият писател се труди на различни поприща. (Лит. за 7. клас)

Вж. също запетая [1.6.5].

5. Обособени изрази, въведени с и то, при това и под., се ограждат със запетаи или с тирета, напр.: 

 • В рая Адам се бе занимавал много с лов на животни, но такъв случай, и то със сърна, не бе имал. (Ив. Петров) 
 • Те отдавна тайно си мечтаят да ме видят унизен, тъй като от моя милост зависят доста техни работи - и то все разтегливи - и навярно им е писнало да ми се слагат. (Д. Цончев)

6. Обособен характер може да има втората част на дублирания подлог или допълнение и тогава тя се отделя със запетаи (или с тире), напр.: 

 • Тя, бедната дама, започна да плаче... (Н. Вапцаров) 
 • Тя - пролетта - дойде прекрасна. (Н. Вапцаров) 
 • Бедната Лалка, тя трябва да е много нещастна. (Ив. Вазов)

Срв. обаче.: 

 • Тя майка ти много се грижи за вас.
 • Вие учителите сте много интересни хора.
 • Той пеел човека. (Н. Вапцаров)

7. Заобособените обстоятелствени пояснения, изразени с деепричастие, вж. там. Вж. също запетая [1.6.4; 3.8].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image