Като /предлог/

предл.: Пунктуационните особености във връзка с предлога като, който се употребява с основно значение за сравнение - 'подобно на' или 'в качеството на' (напр.: жена като картинка; кротък като агънце; бърз като стрела; бял като сняг; тихо като в гробТой не е като тебе. Работи като учител.), са следните:

1. Със запетаи (или с тирета) се ограждат свързаните чрез предлог като обособени части на изречението (които се доближават по функция до подчинени изречения - за изразяване на причинно-следствени или определителни отношения), напр.: 

 • Като човек на властта, той е длъжен да спазва законите.
 • Аз, като родител, съм длъжен да осигуря на децата си добро образование. 
 • Някои ученици, като Иванчо и Марийка, са се справили чудесно с поставените задачи.
 • Времето на войната опиянява дори и някои изтъкнати поети, като Вазов и Кирил Христов, които се увличат в писане на националистични патетични химни. (Рос. Попова)
 • Той, като добър съсед, идеше да поразговори и успокои бай Марка. (Ив. Вазов)  
 • - Разправи ми, като на по-голяма сестра, оплачи ми се, та дано ти олекне. (К. Петканов)
 • Взеха го войник. Приготвих му и аз, като майка, каквото трябваше. (Г. Караславов)
 • Улицата е дълга и скучна, като всяка градска улица в неделя следобед. (Б. Райнов)

Срв. също: Той е строг като учител. _ Като учител той е строг, но като родител е малко прекалено отстъпчив. _ Той, като учител, е длъжен да бъде строг.

2. Когато предлог като въвежда уточняващо приложение с характер на изброяване, то се обособява и се огражда със запетаи, когато определяемото има и друго, съгласувано определение, напр.: 

 • Такива традиционно трудни предмети, като химия, физика и математика, него не го смущаваха.
 • На това обстоятелство се дължат и известни морални качества у жителите в поменатите местности, като храброст, вироглавщина. (Ив. Вазов) 
 • Истинските руски художници на словото, като Тургенев, Толстой, Достоевски, спечелиха трайни победи и в своето отечество. (П. П. Славейков)

В съгласие с правилото под съмнение може да се постави целесъобразността на запетаята пред като в сл. пример: Нормите на съвременния книжовен български език се създават <...> в произведенията на такива писатели, като Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, Пенчо Славейков, Й. Йовков. (Ю. С. Маслов, превод)

3. Когато предлог като е употребен в ролята на обобщаваща дума при изброяване, с което изречението завършва, след предлога се пише двоеточие, напр.: Напреднали наричаме такива европейски страни като: Германия, Англия, Франция и др. Срв.: Някои от напредналите европейски страни, като Германия, Англия и Франция, няма да участват в съвещанието.

4. Не се отделя със запетая (или друг препинателен знак) областта на действие на предлога като в случаите, когато е употребен в основното си значение за сравнение и без обособителна интонация, напр.: Морфологията като част от граматиката изучава морфологичния строеж на езика, думата като основна езикова единица. (П. Пашов)

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image