Спрежение

Спрежение се нарича:

1. Изменението на глаголите, образуването на глаголни форми чрез промяна на окончанията, а отчасти и на основата, както и образуването на сложни, съставни форми с помощта на спомагателни глаголи и специални частици за изразяване на граматическите значения за лице, число, време, наклонение и залог. Към спрежението се отнася и образуването на нелични (именни и наречни) форми - причастия, деепричастие, глаголни съществителни имена с процесно значение.

2. Съвкупността, множеството от глаголи, които имат еднакви особености на формообразуването в зависимост от характера на основата за сег. време. Според основната гласна в сег. време (която личи най-добре в 3 л. ед. ч., но също и във формите за 2 л. ед. и за 1 и 2 л. мн. ч.) глаголите се делят на три спрежения (вж. време [2.1.2.2]).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image