Препинателни знаци

Препинателните знаци са особен вид писмени знакове, част от графичната система на езика. Те са графично средство за отразяване на синтактичното и интонационно-смисловото разчленяване на речта (устната реч) при нейното писмено представяне. Препинателните знаци в българската графична система са десет: 

  1. точка,
  2. запетая,
  3. въпросителна,
  4. удивителна,
  5. многоточие,
  6. точка и запетая,
  7. двоеточие,
  8. тире,
  9. кавички 
  10. скоби.

Важно е да се знае и да се има предвид (както при писане, така и при проверка, контрол и оценка на написаното!), че съществуват както абсолютно задължителни, достатъчно ясно и строго дефинирани правила за употреба на препинателните знаци, така и условия, предпоставки и възможности за избор, отразяващ идеята на автора, на пишещия за смисъла, съдържанието и за интонационното членение на текста. Успешна творческа употреба на препинателните знаци е възможна само върху основата на пълно овладяване и строго спазвне на задължителните пунктуационни правила. Подробно за всеки от препинателните знаци вж. на съответното азбучно място; вж. също комбинирана употреба на препинателните знаци.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image