-я, -ят

-я, -ят: Правописен вариант на определителния член /ъ, ът/ при част от съществителните имена от мъжки род и при всички форми за мъжки род на прилагателните имена, числителните редни имена и местоименията. По-подробно вж. при определителен член.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image