Работен план

 • Работен пакет 1. Управление на проекта
  Управлението на проекта е структурирано йерархично. Административното управление се осъществява от проектния координатор със сътрудничеството на Министерството на образованието и науката. Технологичното управление се изпълнява от научно-технологичен съвет, в който влиза по един представител от всеки технологичен партньор. Управлението на съдържанието и услугите се извършва от проектен съвет, в който влиза по един представител от всяка участваща институция.
 • Работен пакет 2. Изграждане на технологичната инфраструктура за КЛаДА-БГ
  Изграждане на Национален център тип А: КЛаДА-А. Той ще бъде реализиран в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. КЛаДА-А ще осигури необходимата техническа инфраструктура за свързването на КЛаДА-БГ към европейските инфраструктури CLARIN-ERIC и DARIAH-ERIC. Също така тя ще предостави дистанционен достъп до: съдържание, уебуслуги, услуги за идентификация и упълномощаване на потребители, услуги за регистрация и др. (виж повече на „Инфраструктура“)
 • Работен пакет 3. Изграждане на мрежа от уеб базирани езикови ресурси, средства за обработка на език и технологични услуги. Изграждане на Национален център от тип Б: КЛаДА-БГ-Б01
  КЛаДА-БГ-Б01 ще се реализира в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. Той ще управлява наборa от основни езикови ресурси и обработващи средства за българския език. (виж повече на „Езикови технологии“)
 • Работен пакет 4. Изграждане на мрежа от уеб базирани езикови ресурси, средства за обработка на език и технологични услуги за културното и историческото наследство. Създаване на Национални центрове от тип Д: КЛаДА-БГ-Д01, КЛаДА-БГ-Д02, КЛаДА-БГ-Д03.
  КЛаДА-БГ-Д01 ще бъде изграден в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. Той ще осигури технологии за 3D обработване на артефакти от културното и историческото наследство. Това ще включва 3D сканиране, 3D моделиране и 3D принтиране.
  КЛаДА-БГ-Д02 ще бъде изграден в Института по информационни технологии към БАН с участието на всички партньори. Той ще предостави услуги за концептуално моделиране на данни за културното и историческото наследство. Това ще включва онтология и свързани отворени данни, визуализация и други инструменти за достъп. Основната цел е да се създаде мрежа от знания за България. (виж повече в тази публикация)
  КЛаДА-БГ-Д03 ще бъде изградена в рамките на инициативата Булгариана. Той ще осигури услуги за дългосрочно съхранение и достъп до колекции от данни за културното и историческото наследство. Съществуващите колекции от данни ще бъдат публикувани и в Europeana. (виж повече в „Технологии за култура и история“)
 • Работен пакет 5. Създаване и адаптиране на стандартите за метаданни на езикови ресурси, обработващи средства и колекции от данни за културното и историческото наследство. Създаване на Национален център тип Ц: КЛаДА-БГ-Ц01.
 • Работен пакет 6. Проучване на нуждите на потребителите. Използване на конкретни сценарии. Създаване на на Национален център от тип К: КЛаДА-БГ-К01. (виж повече в „Център за знания“) КЛаДА-БГ-К01 ще бъде изграден в Института по информационни и комуникационни технологии в БАН. Ще бъде осигурен широк набор от курсове и учебни материали за магистри и докторанти, а също и материали за крайните потребители.
 • Работен пакет 7. Разпространение и използване на КЛаДА-БГ. (виж повече на „Разпространение“)

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image