КЛаДА-БГ като изследователска инфраструктура се изгражда посредством мрежа от свързани центрове по подобие на CLARIN ERIC и DARIAH ERIC.

Центрове за знания (тип К)
Тези центрове предлагат препоръки и опит за различни аспекти на използването на услугите, които представляват интерес за различни потребители. Такива биха били препоръки за използване на различни софтуерни модули или изграждане на определен вид ресурси и т.н.

Bulgarian
Петя Осенова. България.
The Languages of the New EU Member States, Revue Belge de Philologie et D’Histoire,
tome 88, fasc. 3, 2011. Langues et Littératures Modernes, pp. 643–668

Речник за правоговор, правопис и пунктуация
Димитър Попов. Кирил Симов. Светломира Видинска. Речник за правоговор, правопис и пунктуация.
Издателство: Атлантис, София, 1998