Безлични глаголи

Безличните глаголи означават действие или състояние, което протича сам|о по себе си, без наличието на формален изразител на идеята за субект, вършител на това действие или състояние. Вж. по-подробно в частта Словоизменение, стр.....

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image