Дефис (съединителна чертица)

Дефис (или съединителна чертица) се нарича малкото тире. То се определя като знак за графично оформяне на текста и се използва в следните случаи:

1. При полуслято писане на сложни думи (кандидат-гимназист, кандидат-студент, гост-диригент, научно-технически). По този начин в качеството им на сложни думи се оформят (може би и под чуждо влияние) и цели изрази, като напр.: 

 • Военният министър иска да остане в армейската памет като един намерил-много-пари-министър. (Из печата); 
 • Единственият ни популярен сънародник, изкарал книжка след "наперд-назад"-изпита е естествоизпитателят Петър Берон. (Из печата)
 •  ...два ухилени солдата, / три греди, една дъска - / сякаш нова лудория / в макс-и-морицовски стил,... (В. Петров)

2. При оформяне на двойни лични и фамилни имена, включително съчетанията от фамилно име с приложения от типа на син, баща, младши, напр.: 

 • Иван-Асен,
 • Теодоров-Балан,
 • Ал. Дюма-баща,
 • Джон Кенеди-младши.

Забел.: За разделното писане на съставни чужди имена от типа на Сен ТропеПорт о ПренсЛе Бо де ПровансОртега и Гасет, Гонгора и Арготе вж. чужди собствени имена [18.3].

3. За свързване на частиците за сравнителна и превъзходна степен със съответните прилагателни имена и наречия, напр.: по-добър, най-добър, по-добре, най-добре. Вж. също полуслято писане [2.3].

4. При писмено представяне на разчленено изговорени думи при скандиране (Ис-ка-ме хра-на! До-лу! До-лу!) и на някои междуметия и звукоподражателни думи (ха-ха-ха, дрън-дрън), напр.:

 • - Гор-чи-во! Шшшт! - вдигна той показалец под носа си. (Д. Кирков).

5. За оформяне на графически и други съкращения от типа на г-н, д-р, у-ще, зам.-директор, зам.-главен (редактор), чл.-кор. (вж. също полуслято писане; съкращения.

6. За отбелязване на изпуснатите еднакви втори части при свързани със съюз и две (по-рядко три) сложни думи по следния образец: 

 • старо- и среднобългарски паметници,
 • централно- и източноевропейски страни,
 • радио- и видеоклипове,
 • радио- и тв дебати,
 • звуко- и термоизолация,
 • аудио-, видео- и битова техника,
 • бизнес- и политически кръгове,
 • топло- и енергоносители,
 • агро- и зоотехника;
 • няма два космоса (макро- и микро-).

Вж. също изпускане на втората основа.

7. За свързване на цифрата с останалата част от означената, написаната по този начин сложна дума (10-годишен, 100-процентов, през 20-те години, след 1989-та, 3-ма колеги). Вж. също тире [9.2.5]

8. За свързване на названията на буквите (при членуване) с определителния член -тоа-то /|ато/, б-то /б|ъто/ или /б|ето/, в-то /в|ъто/ или /в|ето/ и т.н. Напр.: 

 • Няяма, проточи "я"-то жената, без да го поглежда. (Д. Кирков)

(За една неточност при оформянето на последния пример вж. при удължени гласни.)

9. С дефис се свързват буквената и цифровата част на сложни названия от типа на СТАРТ-2, Г-7 и пр.; по подобен начин се оформят също съставни названия от типа на АЕЦ-Белене, "Соди"-Девня, РДВР-Кърджали и пр. Когато втората част е употребена с характер на вметната дума (пояснение за място), тя се отделя с тире и се огражда със запетая. Не е оправдано в подобни случаи да се съчетава полуслято писане с ограждне със запетая, както в следния пример: 

 • Гръмко обявената продажба на "Соди"-Девня, е на път да се провали. (Из печата)

Вж. също забележките при вметнати думи и изрази [5]; комбинирана употреба на препинателни знаци [10.3]. Срв. с полуслято писане [2.1.8] - за характера на конструкции от типа на МВР акция, ОДС пропаганда, Интернет-страница и пр.

10. При разделяне на думите за пренасяне на нов ред.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image