Бройна форма

Бройна форма за мн. число имат съществителните имена от мъжки род (главно за нелица!), чиято основна форма завършва на съгласна. Бройната множествена форма се употребява в съчетание с числително бройно име или с количествено местоимение колко, няколко или толкова, когато става дума за определен (точен или приблизителен) брой на означените предмети, напр.: Купих два хляба. * В стаята има десет дървени стола. * Продадени са малко повече от стотина билета. Показателна за разликата между обикновената и бройната форма за мн. число може да бъде съпоставката между изрази като: Провери и ми кажи колко молива има в кутията. _ Божичко, колко моливи има в тази кутия! Във второто изречение представата за определен брой е изместена от идеята за "неопределено голямо множество" и от изразеното по този повод учудване, поради което употребата на бройна множествена форма става безсмислена, неоправдана.

Забел.: 1. Когато при посочените условия се употребяват имена за лица, с предпочитание се използва обикновената форма за мн. ч., напр.: Колко ръководители на предприятия са дошли на съвещанието? Още по-силно изразено е предпочитанието към обикновената форма за мн. ч. при съществителни имена, употребени след мъжколичните числителни имена, напр. двама учители, трима работници, петима студенти. Разликата между условията, при които се употребява обикновената и бройната форма за мн. ч., може да се наблюдава при изрази от рода на: Двамата противници [лица мъже] излязоха на ринга. _ Двата противника [отбори] излязоха на терена. Изключение от правилото представлява употребата на бройната форма за мн. ч. от човек - човека, която се употребява без ограничения след числителни имена и количествени наречия: Колко човека ще дойдат? На строежа работят стотина човека. Неправилно и неуважително е обаче да се пише така: Газ гризу отне живота на седем миньора. (Из печата) Само така нар. поетическа волност прави допустима употребата на бройна множествена форма в следния случай: Филми, книги, идеи, къде сте в живота / Нима сте измислица на два донкихота,... (В. Петров)

2. Бройната множествена форма на съществителното се определя от числителното пред него с твърде голяма сила, която се проявява и "на разстояние" (Купих си два много хубави молива), но при по-голямо отдалечаване на едното от другото съществителното може (или дори трябва) да се употреби в обикновената си форма за мн. число, както в следния, приведен от П. Пашов, пример за "...атмосферата на два големи и вълнуващи с борбите си за справедливост и красота градове". Поради което под въпрос може да се постави правилността на бройната множествена форма в следния случай: Заедно с шведския той [финският език] е единият от двата говорещи се в страната езика. (сп. БЕ) Срв. също: Рада чувстваше, че стотина любопитни погледи падат сега върху нея. (Ив. Вазов) За някои други правоговорни и правописни особености, свързани с бройната множествена форма, вж. също редуване [1.2].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image