Дати или периоди от време

Дати или периоди от време се означават с цифри или комбинирано с цифри и думи (или съкращения) по следните образци: 

1. IХ. 1996 г.
* 01. 09. 1996 г.
* 1 септември 1996 г.
* ХII–VI в. пр. н. е.
 (или: ХII–VI в. пр. р. Хр.; ХII–VI в. пр. Хр.)
Бесите въстанали през 15 г. пр. н. е. (или: пр. р. Хр.; пр. Хр.)
Александър Велики умрял на 13 юни 323 г. пр. р. Хр. (или: пр. н. е.; пр. Хр.)
През 681 г. държавният център бил преместен в Плиска. 
Мохамеданското летоброене започва от годината, когато Мохамед избягал от Мека в Медина (622 г. сл. Хр.). 

Традиционният при означаването на дати начин за отбелязване на месеца с римска цифра все повече отстъпва място на арабските цифри (срв.: 1. IХ. 1996 г. и 01. 09. 1996 г.). Уточнението от н. е. (или: сл. р. Хр.; сл. Хр.) обикновено се изпуска, тъй като се подразбира. Вж. също запетая [4.1]; точка [2.4].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image