Приложение № 3: Официална кореспонденция

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я                                                                                           До

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА                                                                       Председателя на БАН

№............. Копие: Сабина Любомирова Павлова,

София ..................... жк "Младост-2", бл. 208, вх. 3,

1799 София

Уважаеми господин Председател,

Предоставям на Вашето внимание писмото на н. с. Сабина Л. Павлова, адресирано до Президента на Републиката.

Моля да уведомите г-жа Павлова за Вашето компетентно становище по поставения проблем, с копие до отдел "Приемна" на Президента на Републиката.

Приложение: 5 листа съгласно текста

Главен специалист в отдел "Приемна": ..............

(подпис)

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image