Организация

Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)

 

Кратка история

На идейно равнище България участва в инициативите за изграждане на инфраструктурите CLARIN и DARIAH още при тяхното стартиране през 2005 г. и 2006 г.
България беше участник в проекта „Подготвителна фаза на Европейския КЛАРИН“,  който се реализира в периода от 2008 г. до 2011 г. През 2010 г. КЛАРИН-БГ беше създаден като национална изследователска инфраструктура, но за съжаление дълго време не получи финансиране.
През 2012 г. България подписа Меморандума за разбирателство (Memorandum of Understanding), с което стана една от деветте страни, учредителки на CLARIN ERIC.
През 2014 г. беше подета инициатива за подновяване на картата на националните изследователски инфраструктури в България. Имаше две отделни предложения, свързани съответно с двете национални изследователски инфраструктури CLARIN и DARIAH. След международна оценка Министерството на образованието и науката предложи тези две инфраструктури да бъдат обединени в една обща изследователска инфраструктура. Тя получи името КЛаДА-БГ (CLaDA-BG = CLARIN and DARIAH в България). Пълното ѝ наименование е Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH.


 

Мисия

Мисията на КЛаДА-БГ е да се създаде национална виртуална инфраструктура за съхранение на езиковото, културното и историческото наследство. Тя включва: съвременни технологии, които да осигурят публичен достъп на изследователи-хуманитаристи и граждани до ресурсите; автоматични средства за обработка на текстове на български език; както и инструментариум за достъп до мрежи от данни за културното и историческото наследство.


 

Задачи

Проектът КЛаДА-БГ има няколко важни задачи:

  • да създаде мрежа от ресурси и инструменти за българския език, културното и историческото наследство, които да бъдат с публичен достъп
  • да разработи и публикува редица уеб приложения, които да демонстрират потенциала на инфраструктурата по отношение на езиковите и семантичните технологии, както и необходимостта от създаване на езикови ресурси за крайните потребители
  • да тества тези приложения с крайните потребители
  • да организира лекции и информационни дни, с цел подобряване осведомеността на потребителите относно възможностите на инфраструктурата
  • да създаде основата на КЛаДА-БГ общество в България чрез поддържане комуникационни канали като: уеб сайт, уикистраница, блог, мейлинг лист, бюлетини и др.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image