КЛаДА-БГ има три основни приоритета:

  • Изграждане и поддържане на техническата инфраструктура. Тя ще направи споделянето на данни и услуги реално. Това ще стане чрез поддържането на система от стандарти за представяне, взаимодействие и качество. Отговорността на отделните членове ще се състои в привеждане на националните ресурси и средства до представяне в необходимите стандарти. КЛаДА-БГ ще предостави платформа за обмяна на експертиза и средства в европейски план. От гледна точка на потребителя ще има една единствена платформа, с която той ще комуникира. Тя обаче ще включва в себе си десетки и даже стотици центрове в Европа. Това е решение, което улеснява максимално отношението човек-технология.
  • Изграждане и поддържане на инфраструктурата за споделяне на знания. За да има КЛаДА-БГ реално влияние в Европа, не е достатъчно само да се предостави управление и координиране на технологичната инфраструктура. Необходима е и инфраструктура за споделяне на знание, която да покрива цялата скала, започвайки от базисно обучение и образование и стигайки до създаването на истински и виртуални експертни центрове. Самото съдържание ще се изгражда в националните центрове, тъй като отговорност на всяка държава е да се грижи за тези дейности. Но знанието за тези ресурси ще бъде споделено в Европа и извън нея. Ще бъдат създадени мрежи от експерти по етичните и правните въпроси, свързани с данните, както и с обучението.
  • Създаване на съдържание. Този компонент е част от отговорностите на националните консорциуми. Създаването на съдържание включва езиковите и културно-историческите ресурси и технологии. Съществуващите данни и средства ще се интегрират чрез добавяне на метаданни и чрез привеждане на данните в необходимия стандартов формат. Така фрагментираните данни ще се унифицират и ще станат достояние на много по-широк кръг потребители. Националните групи могат да създават и нови ресурси в синхрон с националните си програми и приоритети.
Image