КЛаДА-БГ като изследователска инфраструктура се изгражда посредством мрежа от свързани центрове по подобие на CLARIN и DARIAH.

Инфраструктурни центрове (тип А)
Центровете от този тип предлагат услуги, които се отнасят към инфраструктурата като цяло. Тези услуги трябва да се предоставят на високо ниво на ангажираност (стабилност, достъпност и продължителност). За разлика от центровете от тип В, те предлагат услуги, които се използват и от други центрове. Те осъществяват работата на инфраструктурата на европейско ниво.