Работен пакет РП4. Управление на проекта.

Отговорник: ИИКТ, участници: всички членове на консорциума

Целта на този пакет е осигуряване на ефективната реализация на проекта.
Цялостното управление на проекта се извършва от координатора ИИКТ-БАН с представител доц. д-р Кирил Симов. Някои дейности, които извършва координаторът, са: подписването на договора с МОН, навременното предаване на периодичните отчетни документи и научните резултати към МОН, вътрешна комуникация, управление на риска, управление на проекта и др.

В проекта  функционира Управителен съвет, който носи отговорност за управлението на всички научни и технологични задачи, както и за разпространението на информация, а също и за избора на оборудване. Управителният съвет взема стратегически решения и одобрява извършените вече междинни задачи по Работната програма.

Управителният съвет работи съвместно с Борда на проекта, който се състои от представители на всички участници в консорциума и  включва по един представител от организация.

Дейностите по пакета са разделени в следните задачи:

Задача 4.1. Управление на консорциума

Комуникация в рамките на консорциума. Организиране на срещи на Управителния съвет веднъж на три месеца и на Борда на консорциума веднъж на шест месеца. Комуникация с управляващия орган – Дирекция „Структурни фондове”, МОН и отчет на дейността.

Задача 4.2. Комуникация с финансиращата организация

Изготвяне на отчетни документи, срещи и други.

Задача 4.3. Оценка и управление на риска

Поддържане на документи, описващи текущите оценки на риска за изпълнението на задачите по изграждането на инфраструктурата. Дейности по предвиждане на проблемните области на риск и по отстраняването му.

Задача 4.4. Управление на финансите

Управлението на финансите е извършвано за сметка на административните разходи в бюджета на проекта. Заделените средства от работните пакети на проекта са основно за подготовка на отчетните документи за целия консорциум.

Задача 4.5. Управление на качеството и вътрешна комуникация

Тази задача има за цел дефинирането на критерии за качество на разработваните и използваните в рамките на инфраструтурата софтуерни услуги, езикови ресурси и ресурси в областта на културното и историческото наследство. Специално за центъра CLaDA-BG-B01 са адаптирани правилата за оценка на качеството, разработени от CLARIN ERIC. Подобни правила ще се приложат и за центъра CLaDA-BG-A към услугите, които подлежат на тази оценка. За останалите услуги и ресурси ще бъдат разработени вътрешни правила. Вътрешната проверка за качество се извършва в рамките на задачите от работни пакети 1 и 2.

Оценката на ниво инфраструктура се организира веднъж годишно. Тя се извършва  от комисия, определена от Борда на проекта. За целта са съставени правила и условия за оценка.