Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатикаimi logo на Българската академия на науките (ИМИ-БАН), създаден през 1947 г., е водещ център за изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри, провеждащ целенасочена, дългосрочна и последователна политика, свързана с основните тенденции в развитието на математиката, информатиката и информационните технологии. Сътрудниците на ИМИ са разпределени в 10 научни секции и едно временно научно звено. Те работят по 75 научни теми, разделени в: 16 проекта, финансирани от бюджета на БАН; 19 проекта, финансирани от Националния фонд за научни изследвания; 40 проекта по международни програми. В института действат 16 постоянни научни семинара. ИМИ-БАН издава четири научни и научно-методически списания. Изследователите от ИМИ-БАН публикуват повече от 250 научни трудове годишно, от тях над 160 в реферирани списания и сборници. Благодарение на високия професионализъм на сътрудниците си ИМИ-БАН е интегриран в световната научна общност и се ползва със заслужен авторитет. Всяка година институтът организира над 15 международни научни конференции, семинари или школи.

Секция “Математическа лингвистика” на ИМИ-БАН, която участва в инфраструктурата КЛаДА-БГ, е много активно звено в областта на теоретичната, компютърната и математическата лингвистика, в областта на приложение на информационните технологии за цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство, електронно обучение.

В EC FP7 “Research Infrastructures” секцията координира проекта MONDILEX: Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources (2008–2010 г.) с участници от Полша, Словакия, Словения, Русия и Украйна. Главните научни и научно-приложни резултати, постигнати от сътрудниците на секцията в областта на компютърната лингвистика са разработка на програмни средства за създаване и управление на двуезични ресурси (двуезични онлайн речници и двуезични подравнени корпуси с български език), на съвместими с TEI морфо-синтактични спецификации за българския език (за кодиране и анотиране на български езикови корпуси и лексикони) и създаване на езикови ресурси. В областта на технологиите за обработка на знания и мултимедийните технологии са разработени дигитални библиотеки, представяне и обработка на електронно съдържание за културно-историческо наследство, интерактивни системи за електронно учене и разработване на съдържанието им, приложения в информационната сигурност и семантичния Интернет.