Работен пакет РП2. Изучаване на нуждите на потребителите и тестване.

Отговорник: ОНТО

Задача 2.1: Създаване и поддържане на център от тип K: CLaDA-BG-K01.

Отговорник: ИИКТ, участници: ИМИ, НБУ, ОНТО, ШУ, Булгариана

Основната цел на този работен пакет е създаването и поддържането на българския CLaDA-BG център от тип К – CLaDA-BG-К01. Тъй като КЛаДА-БГ е замислен като среда от ресурси и модули, ориентирана практически към всеки гражданин на Европа, идентифицирането на типични групи от потребители и типични услуги ще започне от началото на проекта.

Партньорите имат значителен опит в тази насока, свързан с приложения при лингвистичните изследвания, съхранение и представяне на културно-историческото наследство, както и изследванията в хуманитарните науки и изкуството.

В рамките на този център ще бъде създадена обща магистърска програма, базирана в НБУ, ИИКТ и ИМИ, която да подготвя студенти в областите на приложение на инфраструктурата. Ще бъде създадена и докторантска програма, която да подсигури по-нататъшно развитие на млади специалисти в областта. Най-изявените студенти ще могат да работят при изграждането на инфраструктурата.