Vision

The vision of the CLaDA-BG infrastructure includes the following principles:

 • integration of linguistic, semantic and cultural-historical resources;
 • integration of linguistic, semantic and 3D technologies;
 • user-oriented visualization;
 • easy access to data and services;
 • cooperation with business;
 • sustainability of the life cycle.

КЛаДА-БГ е представителният компонент на българското участие в европейската инфраструктура CLARIN и на българското културно-историческо наследство в европейската инфраструктура DARIAH. Порталът КЛаДА-БГ, поддържан на два езика – български и английски, комуникира чрез хипервръзки с важни страници в Интернет, където се намира информация за различни факти за българската култура. Порталът също така е интерфейсът към свързаните услуги за обработка на текст или търсене в текст за потребителите. По този начин разпространява данни, които ще подпомогнат развитието на многоезиковите изследвания и разработки с използване на компютърни методи.

Цели

♦  Стратегически цели

Стратегическа цел на КЛаДА-БГ е съхраняването на българското езиково и културно-историческо наследство и предоставяне на широк достъп до ресурси и технологии на всички потенциални потребители – от изследователските среди и сферата на образованието до индустрията.

Тази цел ще бъде постигната чрез:

 • адаптиране към българските условия на европейските постижения в областта и тясна връзка с европейските инфраструктурни мрежи CLARIN ERIC и DARIAH ERIC,
 • доразвиване на съществуващи и създаване на нови ресурси и технологии като необходим минимум за функциониране на националната инфраструктурна мрежа в български контекст за обработка на българския език и за съхранение и осигуряване на достъп до националното културно-историческо наследство.

♦  Специфични цели

 • да постави основите на мрежа от езикови данни и технологии, която да осигури в бъдеще свободен достъп на гражданите до езикови технологии като предпоставка за по-широкото им навлизане в ежедневието. КЛаДА-БГ е пряко свързана с Европейската инфраструктурна мрежа за езикови ресурси и технологии CLARIN ERIC и е интегрирана в нея. CLARIN ERIC е в действие от 2012 г.  България е една от страните основателки. Ще бъде направено предложение за бъдещо развитие на езиковите ресурси и технологии в България.
 • да постави основите на мрежа от данни и технологии за културното и историческото наследство, която да осигури в бъдеще свободен достъп на изследователите и гражданите до тези технологии и техните резултати като спомогне за по-широкото им навлизане в ежедневието. КЛаДА-БГ е интегрирана в Европейската изследователска инфраструктурна мрежа за изкуства и хуманитарни науки DARIAH ERIC. Всички решения и резултати по КЛаДА-БГ са хармонизирани със съответните подходи в европейските инфраструктури CLARIN ERIC и DARIAH ERIC, за да се осигури съвместимост и използване на компонентите от потребители в различни страни. Ще бъде разработена пътна карта за бъдещо развитие на тези ресурси и технологии в България, която да поддържа устойчивостта в развитието на тези области.
 • да разработи и инсталира на своя портал в Интернет няколко примерни приложения, които демонстрират потенциала на езиковите технологии и нуждата от създаване на езикови ресурси за крайни потребители.
 • да тества така създадените приложения с крайни потребители (хуманитаристи и други) в дистанционен режим.
 • да организира лекционни курсове във висшите училища и специализирани информационни дни, с цел разпространение на информация за успехите на проекта и предимствата на избраните подходи. Особено внимание в това отношение трябва да се обърне на специалисти от хуманитарните области, с цел постепенното навлизане на идеите на корпусната лингвистика в обучението им. Поради съществуващата липса на литература на български език, ще бъдат издадени учебни материали, които освен в книжен формат ще бъдат поставени и на сайта на проекта като публично достъпни материали. Ще бъде създадена съвместна магистърска и докторантска програма в областта на действие на КЛаДА-БГ в рамките на институти от БАН и университетите. Ядрото на тази програма ще бъде в ИИКТ-БАН, ИМИ-БАН, СУ, НБУ.
 • да положи основите на КЛаДА-БГ обществото в България чрез поддръжка на сайт, чат, мейлинг лист, месечен бюлетин с новини и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *