Знание

КЛаДА-БГ като изследователска инфраструктура се изгражда посредством мрежа от свързани центрове по подобие на CLARIN ERIC и DARIAH ERIC.

K  Центрове за знания (тип К)
Тези центрове предлагат препоръки и опит за различни аспекти на използването на услугите, които представляват интерес за различни потребители. Такива биха били препоръки за използване на различни софтуерни модули или изграждане на определен вид ресурси и т.н.

Bulgarian
Petya Osenova. Bulgarian.
In: The Languages of the New EU Member States, Revue Belge de Philologie et D’Histoire,
tome 88, fasc. 3, 2011. Langues et Littératures Modernes, pp. 643–668

Речник за правоговор, правопис и пунктуация
Димитър Попов. Кирил Симов. Светломира Видинска. Речник за правоговор, правопис и пунктуация.
Издателство: Атлантис, София, 1998